Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Konular
İKİNCİ BÖLÜM: Kurullar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yeterlik Sınavları
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Son Hükümler

GİRİŞ

Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu, Türk Algoloji Derneği’nin ulusal eğitim ve yeterlik çalışmalarını yürütmek amacıyla dernek bünyesinde,dernek tüzüğüne dayalı olarak ve dernek genel kurulu onayı ile kurulmuş bir iç kuruldur.

Türk Algoloji Derneği ile eşgüdüm içerisinde, ancak bilimsel yönden özerk çalışır.

Yeterlik Kurulu çalışmaları dernek bütçesinden finanse edilir.

Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulundanseçilen bir üye, dernek yönetim kurulunda yürütme kurulu temsilcisi olarak görev alır. Bu üye diğer görevlerin yanı sıra dernek yönetim kurulu ve yeterlik kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

Bu kurulun çalışma ilkeleri “Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği”, “Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) Yönergeleri ileAvrupa Birliği’nin konuyla ilgili organları olan “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (UEMS) ve benzeri kuruluşlar ile  uyumluluğu esas alır.

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL KONULAR 

1.Tanım

AlgolojiUzmanlığı Yeterlik Kurulu, Türk Algoloji Derneği ile eşgüdüm içerisinde, özerk olarak çalışan; yan dal uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesine katkıda bulunan, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen; yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; yan dal uzmanlık eğitimi veren birimler için, hizmetin hacmi ve çeşitliliği, eğitici ve tıbbi personelin sayı ve yetkinliği, alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı, eğitim ortamının uygunluğu, tatmin edici bir teorik ve pratik eğitim programının uygulanıp uygulanmadığı, araştırma olanakları açılarından rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerinin talebi üzerine ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen, giderilmesi için öneriler geliştiren ve eğitim birimlerininakreditasyonunu yapan bir kuruluştur.

2.Amaç

AlgolojiUzmanlığı Yeterlik Kurulu’nun temel amaçları doğrultusunda hedefleri şunlardır;

2.1. Algoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi’nin ulusal standartlarını oluşturulmasına ve yükseltilmesine katkıda bulunmak,aynı zamanda yan dal uzmanlık eğitimindeki “yeterlik” ve “eğitim birimleri akreditasyonu” temel ilkelerini oluşturmak

2.2. Yan dal uzmanlık eğitimi süresince işlenmesi gereken kuramsal eğitim için “Çekirdek Eğitim Programı” ve uygulamalı eğitim için “en az yapılması gerekenler” in değerlendirilmesive  bunların işlendiği “Yan Dal Asistan Karnesi”gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak,

2.3. Algoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi alanındaki kişi ve kurumların eğitim ile ilgili gereksinim ve sorunlarını saptamak, çözümler geliştirmek,

2.4. Araştırma etkinliklerini özendirmek ve desteklenmesi için Türk Algoloji Derneği ile işbirliği içinde çalışmak,

2.5. Eğitim birimlerinin talebi üzerine ziyaret ederek değerlendirmek, eksikleri belirlemek, giderilmesi için öneriler geliştirerek kalite denetimi sağlamak,

2.6. Yan Dal Uzmanlık Yeterlik Belgesi ile ilgili kurulları oluşturmak, sınavların organizasyonu ve yapılması için ön ve ileri çalışmaları yapmak, sınavları düzenlemek ve yapılan sınavları kazanan Algoloji Yan Dal Uzmanları’nın yeterlik belgesini vermek,

2.7.Sürekli Tıp Eğitimi etkinliklerine katılımı teşvik etmek, özendirmek ve denetlemek 

3. Çalışma ilkeleri

3.1.Dernek  tüzüğüne uygun olarak kurulur ve çalışır.

3.2. Derneğin bilimsel olarak özerk bir çalışma organıdır.

3.3. Dernek tarafından ve dernek bütçesinden finanse edilir.

3.4. Dernek genel kurulu, dernek yönetim kurulunu yeterlik kurulunun kurulması, çalışması ve finansmanı için görevlendirir ve denetler.

3.5. Yeterlik kurullarının temel çalışma alanları, tamamen gönüllülük temelinde, uzmanların yeterlik belgelendirmesi/yeniden belgelendirmesi ve eğitim kurumlarının/birimlerinin/ uzmanlık eğitimi programlarının denkliğinin / akreditasyonunun sağlanmasıdır.

3.6. Yeterlilik Kurulları tüm çalışmalarında kamu yararını gözetir ve toplum sağlığının geliştirilmesini ve iyileştirilmesini hedefler.

3.7. Yeterlik Kurulları tüm çalışmalarında (belgelendirme ve akreditasyon) standartların ve süreçlerin açıklık, eşitlik ve adalet ilkelerine dayanmasını sağlar.

4. Adres

Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu, merkez olarak Türk Algoloji Derneği’nin aşağıda adresi, telefon ve faks numaraları yazılı bürosunu kullanır.

Türk Algoloji Derneği

Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. No:85 Erkurt Apt. K:7 D:14 Şişli / İstanbul

Tel : 0212 225 65 18

Email:

5. Bütçe ve Finansman

Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu çalışmalarının finansmanı Türk Algoloji Derneği tarafından aşağıdaki koşullar doğrultusunda yapılır.

5.1. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu’nun sağladığı gelir ve dernek bütçesinden yaptığı giderlerin kayıtlı ve resmi muhasebe işlemleri Türk Algoloji Derneği Muhasebe Birimi tarafından yürütülür. Bu muhasebe işlemlerinin mali yönden sorumluluğu Türk Algoloji Derneği’ne aittir.

5.2. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu, maddi destek isteğinde bulunacağı yıl için tahmini bütçe hazırlar ve içinde bulunduğu yılın mali bilançosu ile birlikte, o yılın ilk ayı içinde Türk Algoloji Derneği’ne başvurur. Bütçede yer almayan ve yıl içinde ek harcama gerektiren durumlarda, Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu’nun ek bütçe talep etme yolu açıktır.Talep edilen ek bütçe, Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından görüşülüp onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

5.3. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu, mali kaynak yaratmak amacıyla, Türk Algoloji Derneği adına ve bu derneğin makbuzlarını kullanarak faaliyet gösterebilir. Bu gelirlerin tamamı Türk Algoloji Derneği’ne aittir.

6. Yönergede Değişiklik Yapma Yöntemi

Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yönergesi içeriğinde yapılacak değişiklikler, Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu önerisi üzerine, Türk Algoloji Derneği Genel Kurulu’nda  tartışma ve oy çokluğu prensibine göre yapılan oylama ile gerçekleştirilir. Yasal gelişmelerin zorunlu kıldığı değişikliklere öncelik verilir. Yönergede yapılan değişiklikler Türk Algoloji Derneği Tüzüğü’ne aykırı hükümler içeremez

 İKİNCİ BÖLÜM

 KURULLAR

Genel Kurul
Yürütme Kurulu
Denetleme Kurulu
Eğitimi Geliştirme Kurulu
Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Akreditasyon Komisyonu)
Yeterlik Sınav Kurulu

7. Genel Kurul 

7.1.1.Türkiye` de Algoloji Yan Dal Uzmanlık alanında yeterlik belgesini almış her uzman Genel Kurul’un doğal üyesidir. Genel Kurul üyeliliğinin geçerli olması için üyenin dernek üyesi olması ve aidatını düzenli ödüyor olması gereklidir.

7.2. Genel Kurul Görevleri

7.2.1. Yeterlik Genel Kurulu, derneğin tercihen ulusal kongresi sırasında, en az iki yılda bir toplanır ve Yeterlik Kurulu’nun ana karar organıdır.Toplantı çağrısı, Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu kararı ile Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı tarafından yapılır ve Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bilgi verilir. Genel Kurul duyurusu toplantıdan en az 30 gün önce üyelere gündem ile birlikte Türk Algoloji Derneği’nin iletişim organları aracılığı ile duyurulur. Genel Kurul, Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı tarafından açılır. Genel Kurul üyeleri içinden, Türk Algoloji Derneği Başkanı ve Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu üyelerinin dışından seçilen bir Divan Başkanı ve iki sekreter üye tarafından yönetilir. Yeterlik Genel Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Yeterlik Yürütme Kurulu asıl üye sayısının en az iki katı üyenin katılımı, Genel Kurul toplanması için yeterlidir.

Genel Kurul, Yürütme Kurulu’nun kararı ile ya da üyelerinin 1/5 inin yazılı başvurusu ile Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı’nın çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurul kararı en az bir ay önceden Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirilir.

7.2.2. Genel Kurul`un temel görevi Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu iki yıllık bir dönem için seçmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almak.

7.2.3. Yürütme Kurulu çalışma raporunu ve Denetleme Kurulu raporunu görüşmek.

7.2.4. Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşmek, karar almak ve seçmek.

8. Yürütme Kurulu

8.1.1.Yürütme Kurulu,Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Genel Kurulu tarafından seçilmiş yedi asıl, üç yedek üyeden oluşur.

8.1.2.Kurul tarafından seçilen, Yeterlik Kurulu’nun en üst icra kuruludur.

8.1.3.Türk Algoloji Derneği Başkanı Yürütme Kurulu’nun doğal üyesidir. Algoloji UzmanlığıYeterlik Kurulu Yürütme Kurulundan seçilmiş bir kişi Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu ve Algoloji Uzmanlığı Yeterlik KuruluYürütme Kurulu ilişkilerinde eşgüdümden sorumludur.

8.1.4.Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu’nda görevli olanlar Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’nda asil ya da yedek üye olarak görev alamazlar. Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu’na seçilen Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu üyelerininde görevleri kendiliğinden sona erer.

8.1.5.Yürütme Kurulu seçildikten sonra yapacağı ilk toplantısında, dernek yönetim kurulu temsilci üyesi olarak atanan üye dışındaki seçilen üyeleri arasından bir başkan ve bir genel sekreter seçer.

8.1.6.Bu kurulda görev alacak kişiler eğitim kurumlarında en az beş yıldır aktif eğitici durumunda olmalıdırlar.

8.1.9.Mazeretini yazılı olarak bildirmeksizin ardı ardına iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yedek üyelerden seçimde belirlenen sıraya ve eksilen sayıya göre yedek üyeler göreve çağırılır.

8.1.10.Seçilebilmek için adayın derneğin aktif üyesi ve seçim mahallinde bulunması gerekir.

8.1.11.Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Genel Kurulu’nda vekalet ile oy kullanılmaz.

8.1.12.Yürütme Kurulu üç yıllık bir dönem için seçilir. Bu üç yıllık dönem sonunda kendi içinden göreve devam edecek olan iki asil üyeyi belirler ve bu üyeler Genel Kurul tarafından seçilen beş asil üye ile birlikte bir sonraki Yürütme Kurulu’nda görev alırlar.

8.1.13.Yürütme Kurulu üyeleri toplam olarak üç dönemden fazla görev alamazlar. Başkan, iki dönemden fazla başkanlık yapamaz.

8.1.14.Yürütme Kurulu toplantılarına Sınav, Eğitim, Akreditasyon Komisyon Başkanları, Yürütme Kurulu Başkanının daveti ile ve oy hakkı olmaksızın katılabilir. Yürütme Kurulu Başkanı, komisyon toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

8.2. Yürütme Kurulu Görevleri

8.2.1. Yürütme Kurulu, Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu ile eşgüdüm içerisinde çalışır

8.2.2. Gerekli çalışmaları yürütebilmek için Yürütme Kurulu yılda en az iki kez toplanır.

8.2.3. Yürütme Kurulu Başkanı, kurulun sözcüsü olup, kurul üyelerinin görüşlerini de alarak toplantılarda gündemi belirler ve toplantıları yönetir.

8.2.4.Yürütme Kurulu toplantılarında alınan kararlar, genel sekreter tarafından yazılı hale getirilir ve oturuma katılan üyeler tarafından imzalanır. Oy çokluğu ile alınan kararlara ret oyu veren veya çekincesi olan üyeler gerekçelerini yazarak imzalarlar.Yürütme Kurulu’nda vekalet ile oy kullanılmaz.

8.2.5. Yeterlik Kurul ve Komisyonları çalışmalarını sağlar, izler ve işlevlerini düzenler.

8.2.6. Yeterlik Genel Kurul toplantılarına gündem hazırlar, genel kurulu toplar ve çalışma raporu sunar, kurul ve komisyonların öneri ve raporlarını değerlendirir ve karar alır.

8.2.7. Uzmanlık dalı ile ilgili eğitim ve uzmanlık alanı konusunda üst kurumlarca talep edilen bilgileri hazırlar, karar alır ve dernek yönetim kuruluna sunar.

8.2.8. Yeterlik ve akreditasyon ile ilgili ileriye yönelik çalışmalar yapar ve yapılanmayı sağlar.

8.2.9. Yeterlik Sınavı tarihlerini, giriş aidatını belirler ve yılbaşında duyurur.

8.2.10. Yeterlik Sınavı’na girmek üzere başvuran adayların başvurularını sınav komisyonu ile beraber değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar, sınav listelerini onaylar.

8.2.11. Sınav sonuçlarını duyurur ve belgeleri onaylar.

8.2.12. Gönüllü eğitim kurumları/birimleri için akreditasyon yapar, belirlenen standartlara ulaşamamış olan eğitim kurumlarını/birimlerini uyarır, öneriler getirir, gelişmelerini takip eder ve bu konuda dernek yönetim kuruluna ve TTB-UDEK-UYEK`e bilgi verir.

8.2.13.Genel Kurul sonrası seçilen kurul ve komisyon üyelerinin iletişim bilgilerini TTB-UDEK-UYEK’e bildirir.

8.2.14.Yılda en az bir defa sınav tarihlerini ve varsa kurum ziyaret programlarını TTB-UDEK-UYEK’e bildirir.

8.2.15.Algoloji Yan Dal Uzmanlarını TTB-UDEK-UYEK`da ve ilgili diğer kurumlarda temsil etmek. Yeterlik Kurulu, TTB-UDEK ve UYEK Genel Kurulu’nda Yürütme Kurulu Başkanı ile bir Yürütme Kurulu üyesi tarafından temsil edilir.

8.2.16. Yürütme Kurulu’nun üç yıllık görev süresi bitimi sonrasında göreve devam edecek olan iki asil üyesini seçer.

9. Denetleme Kurulu

9.1.1.Yeterlik Genel Kurulu tarafından eğitim kurumlarında “eğitici” kadrosunda bulunan üyeler arasından üç asil, üç yedek üye olmak üzere seçilir.

9.1.2.Denetleme Kurul Üyeleri’nin seçimi Yeterlik Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Bu üyeler en fazla iki dönem için seçilebilir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında, kendi arasından başkanını seçer.

9.2.Denetleme Kurulu görevleri

9.2.1. Yürütme Kurulu icraatını ve kararlarını denetler.

9.2.2. Bu kurul birinci yıl için bir ara rapor ve dönem sonu ise kesin rapor hazırlar. Hazırlanan rapor Genel Kurul’a sunulur.

9.2.3. Alınan ve uygulanan kararların tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygunluğunu denetler.

10. Eğitimi Geliştirme Kurulu

10.1.1. Bilimsel yenilikleri eğitim yolu ile klinik uygulamaya aktarabilmek, uzmanların bilgi ve becerilerine katkıda bulunmak, bu bilgi ve becerilerin eğitim kliniklerinin müfredat programlarında yer almasını, böylece uzmanlık dalının güncelleşmesini ve ülke düzeyinde tıbbi uygulamalarda standart bir düzeye erişilmesini sağlamayı amaç edinir.

10.1.2.Eğitimi Geliştirme Kurulu, Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilen bir Yürütme Kurulu Üyesi ve uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az beş yıldır aktif eğitici konumunda bulunanlar arasından Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun seçeceğibeş üye olmak üzere yedi üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Her hangi bir nedenle görev süresi sona eren üyenin yerine aynı yöntemle yenisi belirlenir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine seçilen üyenin görev süresi yerine seçildiği üyenin kalan süresi kadardır.Bir üye iki dönem üst üste (6 yıl) veya aralıklı olarak görev yapabilir.Kurulun yıllık toplantılarının % 50’sine yazılı mazeret bildirmeden katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine belirlenen usul ile yenisi seçilir.

10.1.3.Eğitimi Geliştirme  Kurulu, üyelerinin arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Görev süresi dolan ve/veya ayrılan başkan ve sekreterin yerine aynı yöntemle yenisi seçilir.

10.1.4.Yılda en az iki kez ve gerektiğinde Yeterlik Yürütme Kurulu’nun çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunar.

10.1.5.Yeterlik Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

10.1.6.Gerektiği takdirde Yeterlik Yürütme Kurulu’na danışarak alt gruplar oluşturabilir.

10.2. Eğitimi Geliştirme Kurulu  Görev ve Sorumlulukları

10.2.1Eğitimi Geliştirme  Kurulu’ nun öncelikli (temel) görevi, ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmelere, gereksinimlere uygun ve ülke düzeyinde uzmanlık dalının tüm mensuplarının yararlanabileceği Algoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sırasında ve sonrasındaki eğitim programlarını hazırlamak, ulusal standart programlara uyumu sağlamak güncelleyerek geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

10.2.2. Bu görev kapsamında ;Algoloji Yan Dal  Uzmanlık Eğitim Programı’nı aşağıdaki maddelerde verilen alt başlıkları içerecek şekilde belirler ve eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yürütme Kurulu’na önerilerde bulunur.

10.2.2.1. Eğitim programının hedefleri ve gerekçeleri (genel ve özel hedefler; bilgi, beceri ve tutum),

10.2.2.2 Eğitim programının uygulama yöntemi (süre, rotasyonlar, eğiticiler ve kurullar gibi),

10.2.2.3. Eğitim programını sınama yöntemi (ara sınavlar, uzmanlık sınavları, yazılı-sözlü sınavlar, sınav şekli, yeterlik ölçütleri gibi),

10.2.2.4. Eğitim programının eğitim verilen kurumlarda değerlendirilme yöntemi (geri bildirimler, müfredat analizi ve süreç değerlendirmesi gibi),

10.2.2.5. Gerekli rotasyonları, rotasyon hedeflerini, rotasyon eğitim programlarını ve rotasyon değerlendirme yöntemlerini belirler, öneriler getirir.

10.2.2.6. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.

10.2.2.7. Asistan karneleri  hazırlanma ve uygulanması konularında öneriler getirir ve standartları saptar.

10.2.3. Uzmanların bilgi ve becerilerine katkıda bulunmak için yan dal uzmanlık sonrası eğitim programları belirler ve bu programların hayata geçirilebilmesi için gerekçeleri, gereken koşulları ve yapılaşmayı belirleyerek Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’na sunar.

10.2.3.1. Yan daluzmanlık sonrası eğitim programlarında yer alacak ulusal ve uluslararası eğiticilerin, uzmanlık dalı ile ilgili çalışmaları, araştırmaları, yayınları ve ders konuları ile ilgili bilgi ve belgeleri inceler, eğiticilerin yetkin oldukları programlara katılmalarını sağlayarak Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’na sunar. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu eğitim programını uygular.

10.2.3.2. Yan dal uzmanlık sonrası eğitim programlarının, yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı mensuplarına eşdeğer bilimsel nicelik ve nitelikte yapılmasını sağlayacak düzenlemeler yapar.

10.2.4. Yan daluzmanlık öncesi ve sonrası eğitimi geliştirme programlarının nitelikleri,

10.2.4.1.Hastalara verilecek tıbbi hizmetlerin standartlarını yükseltmek ve bu yüksek standartta tıbbi uygulamaların devamlılığını sağlamak amacına uygun olmalıdır.

10.2.4.2.Yüksek standartta tıbbi uygulamalar için gerekli olan bilimsel gerçeklerin ve teknik becerilerin sürekli güncellenmesini ve yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı mensuplarına ulaştırılmasını sağlayabilmelidir.

10.2.4.3.Konuların içeriği algoloji şemsiyesi altında toplanan tüm dallar ile ilgili geniş bir yelpazede, ek olarak da pratikte uygulanabilecek derinlik ve içerikte olmalıdır.

10.2.4.4.Programlar belirli bir zaman diliminde tamamlanacak, yurt çapındaki tüm uzmanlık dalı mensuplarına olabildiğince katılma olanağı sağlayacak, katılımcıların gerek pratik gerekse teorik eksiklerini giderecek şekilde planlanmalıdır.

10.2.4.5.Programlar tamamen uzmanlık dalı mensuplarının teorik ve pratik gereksinimlerine cevap verecek şekilde oluşturulmalı, ticari yönlendirilmelerden etkilenmemelidir. Bu nedenle programların finansal bağımsızlığı sağlanmalıdır.

11. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu (Akreditasyon Komisyonu)

11.1.1.Algoloji eğitiminin ve ilgili sağlık hizmeti kalitesinin, uzmanlık eğitimi veren kurumların / birimlerin fiziki kapasitelerinin yeterliğinin, eğiticilerin bilimsel düzeylerinin ve bu alanda sağlık hizmeti veren tüm kurumların ATUB (UEMS) kriterlerive “TTB-UDEK-UYEK Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının Esasları” başlıklı düzenlemesi göz önüne alınarak Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu tarafından belirlenen ulusal standartlara uyumunu belirlemek, standardize etmek ve bu standardizasyonun sürekliliğini sağlamak üzere kurulan bir kuruldur.

11.1.2.Akreditasyon Komisyonu eğitim kurumlarında en az son on yıldır eğitici olan Doçent, Profesör ve Eğitim Görevlileri arasından seçilen yedi üyeden oluşur.

11.1.3.Akreditasyon Komisyonu üyeleri üç yıl için seçilirler ve ard arda toplam en fazla iki  dönem görev yapabilirler.

11.1.4.Akreditasyon Komisyonu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer.

11.2.Akreditasyon Komisyonu Görevleri

11.2.1.Ulusal Algoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitim Programı’nın tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar.

11.2.2.Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur:

11.2.2.1. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının amaç ve hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği,

11.2.2.2. Bilgi, beceri, tutum ve davranış gibi uzmanlık alanındaki hedeflerin ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,

11.2.2.3. Sağlık hizmeti ve eğitim açılarından alt yapının yeterliliği ve uygunluğu,

11.2.2.4. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,

11.2.2.5. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,

11.2.2.6. Görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi ve benzeri konularda eğitim ortamının uygunluğu,

11.2.2.7. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitilenlerin bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı.

11.2.3.Akreditasyon Komisyonu, Yeterlik Kurulu’nun diğer kurul ve komisyonlarının konu ile ilgili çalışmalarına dayanarak belirleyeceği standartlar çerçevesinde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.

11.2.4.Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedildiğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir.

11.2.5.Asistan karneleri yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirir.
11.2.6.Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici değerlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler.

11.2.7.Eğitim kurumlarının akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yürütme Kurulu’na yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir rapor verir.
11.2.8.Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur.

11.2.9.Eğitim kurumlarının akreditasyona yönelik olan ziyaret periyodları Akreditasyon Komisyonu tarafından belirlenir ve Yürütme Kurulu’ nun görüş ve onayına sunulur.

11.3. Değerlendirme ve Ziyaret Ekibi

11.3.1.Akreditasyon belgesi almak için yapılacak başvuruları değerlendirmek üzere Akreditasyon Kurulu her başvuru için ayrı bir Değerlendirme ve Ziyaret Ekibi oluşturur.

11.3.1.1.Bu ekip dört kişiden oluşur.

11.3.1.2.Bu ekibin iki üyesi Akreditasyon Kurulu üyeleri arasından olmak zorundadır. Diğer iki üyenin bir tanesi Türk Algoloji Derneği üyesi, Algoloji yeterlik belgesi sahibi ve bir eğitim kliniğinde en az on yıl süre ile görev yapmış olmalıdır.

11.3.1.3.Ziyaret programı Türk Tabipler Birliği’ne bildirilerek bir üyenin de TTB–UDEK–UYEK tarafından görevlendirilmesi sağlanır.

11.3.2.Değerlendirme ve Ziyaret Ekibi üyeleri ziyaret edecekleri anabilim dalı veya klinikte daha önce her hangi bir nedenle ve sürede görev yapmamış olanlardan belirlenir.

11.3.3. Reakreditasyon ziyareti sırasında ziyaret ekibinde, eğitim programının akreditasyonu sırasında tutulan tutanak bulunur ve akreditasyon sırasındaki önerilerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilir.

11.4.Akreditasyon Belgesi Başvurusu 

11.4.1.Ülke sınırları içinde ALGOLOJİ alanında eğitim ve öğretim veren tüm birimler başvurabilir.

11.4.1.1.Akreditasyon için başvuran kurumda Türk Algoloji (Ağrı) derneği yeterlilik sınavında başarılı olmuş en az bir algoloji uzmanı bulunmalıdır.

11.4.1.2.Akreditasyon ve reakreditasyon için başvuran eğitim programında en az bir yan dal asistanı bulunmalıdır.

11.4.2.Başvurular Algoloji Uzmanlığı Derneği Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Başkanlığı’na yapılır. Başvuru sırasında istenecek belgeler her takvim yılı başında Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilir.

11.4.3. Başvurular ilgili bilim dalı başkanlığı veya eğitim sorumlusu tarafından doğrudan yapılabileceği gibi, bağlı oldukları kurum amirlikleri (Dekanlık, Başhekimlik) aracılığı ile de yapılabilir. Başvurulara ilişkin tüm sorumluluk başvuruyu yapana aittir.

11.4.4.Başvurular, başvuru tarihinden sonra yapılacak olan ilk Algoloji UzmanlığıYeterlik Kurulu Yürütme Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Ziyaret kararı verilen başvurular Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Akreditasyon Kurulu’na ziyaret programı yapması için bildirilir. Olumsuz kararlar doğrudan başvuruyu yapan makama gerekçeleri ile birlikte Algoloji UzmanlığıYeterlik Kurulu Yürütme Kurulu Başkanlığı tarafından bildirilir.

11.5. Akreditasyon Belgesi Verilmesi 

11.5.1.Değerlendirme ve Ziyaret Ekibi belirlenmiş olan standartlar çerçevesinde ve “TTB-UDEK-UYEK Eğitim Kurumlarını Ziyaret Programının Esasları” başlıklı düzenlemesine uygun şekilde eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.

11.5.2. Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir.

11.5.3.Asistan karneleri yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirilir

11.5.4. Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici gözlemi-kanaati-değerlendirmelerini ve asistan karneleri gibi süreç değerlendirmelerini denetler.

11.5.5. Değerlendirme ve Ziyaret Ekibi’nin ziyaret sonrası hazırladığı tutanak ve raporlar her üye tarafından imzalanır ve Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Akreditasyon Kurulu’na ziyaret tarihinden sonraki 10 iş günü içinde sunulur. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Akreditasyon Kurulu, tutanak ve raporları inceleyerek, görüşünü gerekçeleri ile birlikte bir ay içinde Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’na sunar. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu da bir ay içinde belgeleri inceleyerek sonucu ilgili bilim dalı başkanlığı veya eğitim sorumlusuna, varsa gerekçeleri ile birlikte bildirir.

11.6. Akreditasyon Belgesi Temel Standartları

11.6.1. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının olması ve bu programın düzenli olarak uygulanması,

11.6.2. Alt yapının (sağlık hizmeti ve eğitim açılarından) yeterliliği ve uygunluğu tanımlanır.

11.6.3. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği tanımlanır.

11.6.4.Sunulan hizmetin boyutu ve çeşitliliği, sağlık hizmeti sunumunun organizasyonu ve sistematiği tanımlanmış olmalıdır.

11.6.5. Eğitim ortamının uygunluğu (görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi, vb. gibi) tanımlanmış olmalıdır.

11.6.6. Araştırma olanaklarının bulunması ve eğitim alanlarının bu etkinliklere yeterince katılmasının sağlanmış olması gereklidir.

12. Yeterlik Sınav Kurulu

12.1.1. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu, Algoloji Yan Dal Uzmanları’nın yeterliklerinin sertifikasyonu ve belgelendirilmesini yapılacak olan iki aşamalı sınav ile sağlar. Bu amaçla Yeterlik Sınav Kurulu kurulur.

12.1.2. Yeterlik Sınav Kurulu;Yürütme Kurulu’nun, kendi üyeleri arasından seçeceği iki ve en az beş yıl görev yapmış aktif eğitim kadrolarından seçilmiş beş üyeden oluşur.

12.1.3. Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler.

12.1.4.Bu üyeler üç yıl için seçilir ve iki dönemden fazla görev yapamazlar. 12.1.5.Yılda en az bir kez toplanarak yıllık değerlendirmeleri içeren raporları Yürütme Kuruluna sunar.

12.2. Yeterlik Sınav Kurulunun Görevleri

12.2.1. Yeterlik Sınav Kurulu, Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’na karşı sorumludur. Bunun yanında Akreditasyon Komisyonu ve Eğitimi Geliştirme Kurulu ile işbirliği içerisinde çalışır.

12.2.2. Yeterlik Belgesi almak için gerekli olan yazılı ve sözlü sınavların hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasından sorumludur.

12.2.3. Sınavlarla ilgili her türlü başvuru, yazışma form ve dökümanları hazırlar.

12.2.4. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulundan görüş ve gereğinde yetki alarak sınav listelerini hazırlar.

12.2.5. Yeterlik sınavlarının yapılacağı zamanları, sınav yöntemlerini ve sınav yeri ile önerilerini Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’na sunar. Sınav tarih, yer ve yöntemi Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu tarafından kararlaştırılır.

12.2.6. Yeterlik sınavlarının geçerlilik ve güvenilirliklerini en üst düzeye çıkarmak için aşağıda belirtilen maddelere uygun olarak yeterlik sınavlarını yapılandırır ve denetimini sağlar.

12.2.6.1 Sınavların Algoloji Yan Dal Uzmanlık alanının gerektirdiği tüm yetkinlikleri (bilgi, beceri ve tutum) ve Ulusal Algoloji Yan Dal Uzmanlık Eğitim Programı’nda belirtilen hedefleri kapsamasını sağlamaya yönelik olmasını, sınav içeriğinin uzmanlık alanında tanımlanmış öğrenme hedeflerini karşılamasını sağlar.

12.2.6.2.Sınavların, uygun yöntemler ve araçlarla sistematik ve rastlantısal hatalardan ve ölçümle ilgili sorunlardan arındırılmış olmasını sağlar.

12.2.7. Uygulama sınav görevlilerini (en az beş yıllık aktif eğitici kadrosunda bulunan kişiler arasından) belirler ve Yeterlik Yürütme Kuruluna önerir.

12.2.8. Sınavlarda sorulabilecek sorularla ilgili soru bankası oluşturulabilmesi için Eğitimi Geliştirme Kurulu ile eşgüdüm sağlayarak çalışır ve soru kitapçıklarını hazırlar. Soru bankası için hazırlanacak sorular, Algoloji alanında çalışan Üniversite Doçent ve Profesörleri ile Eğitim Hastaneleri Servis eğitim ve idari sorumlularından yazışma yolu ile temin edilir. Bu soruları toplayıp değerlendirdikten sonra, uygun bulunanları sınıflayarak soru bankasına katar. Komisyon gerek görürse, diğer ülkelerdeki benzeri sınavların soru kitapçıklarında yer alan soruları da değerlendirerek soru bankasına katar. Uygulamalı sınav için gereken temel hazırlıkları da benzer yollarla gerçekleştirir.

12.2.9. Uygulanan her sınav için; sınavın geçerlilik, güvenilirlik kanıtları, sınav-soru-madde analizleri, sınava giren adaylar ve performanslarını ve sınav sürecini içeren bir rapor hazırlayarak önerileri ile birlikte Yeterlik Yürütme Kurulu’na sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 YETERLİK SINAVLARI

 13. Yeterlik Sınavları ve Yeterlik Belgesi

13.1. Yeterlik Sınavları Başvuru Koşulları

13.1.1. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’na Türk Algoloji Derneği Üyesi Algoloji Yan Dal Uzmanları katılabilir. Başvuru için aşağıda belirtilen belgeler gerekir.

13.1.1.1. Geçerli kimlik kartı (nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi)

13.1.1.2. Algoloji Yan Dal Uzmanı olduğunu belgeleyen diploma veya yerine geçen belge fotokopisi,

13.1.1.3. Başvuru ücretini yatırdığına dair belge

13.1.1.4. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu tarafından yayınlanan başvuru formu.

13.2. Yeterlik Sınavları Genel Koşulları

13.2.1Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Sınav Kurulu, sınava başvuran adayın belgelerini değerlendirir ve başvuru koşullarını yerine getirdiği saptanan adayın sınava girmesine olanak tanınır.

13.2.2. Başvuru belgelerinde yetersiz veya tutarsız bilgi içerdiği saptanan adaylar sınava alınmaz.

13.2.3. Değerlendirmelere karşı yapılan itirazları Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu’na sunar. Bu başvuruların değerlendirilmesinde Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu yetkilidir.

 13.3.Sınav

13.3.1.Sınav, sınava girmek için başvuran aday sayısına göre belirlenmek üzere, yılda bir kez düzenlenir. Aday sayısı yeterli olmadığı koşullarda o yıl sınav düzenlenmez. Sınavların tarihini Yürütme Kurulu kapsamında sınav komisyonu belirler ve en az 3 ay öncesinden duyurur.

13.3.2. Sınav iki bölümden meydana gelir.

13.3.2.1. Yazılı sınav; ağrı ve tedavisi (Algoloji) alanında sorulardan oluşur.

13.3.2.2. Uygulamalı sınav; ağrı tanı ve tedavisinde kullanılmakta olan girişimsel tedavi yöntemlerinin (floroskopi ve ultrasonografi rehberliğinde) kadavra üzerinde uygulanması ve canlı manken üzerinde gösterilmesi esasına dayanır.

13.3.2.3. Yeterlik sınavının yazılı ve uygulamalı sınav formatları, yürütme kurulu kapsamında sınav komisyonu tarafından belirlenir ve sınav öncesi duyurulur.

13.3.3. Sınavın geçerliliği on yıldır.

13.4. Yeterlik belgesinin verilmesi ve kayıt defteri

13.4.1.Yeterlik Belgesi almaya hak kazananlar Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesi Kayıt Defteri’ne kaydedilirler. Bu defterde belge sıra no. Belge sahibi kimlik bilgileri (adı,soyadı, TC kimlik no), Türk Algoloji Derneği üye numarası, başarılı olduğu sınavların tarihleri bulunur.Her üye için ayrılan sütun Türk Algoloji Derneği Başkanı tarafından imzalanır.Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yeterlik Belgesi Kayıt Defteri’nin bir örneği elektronik ortamda uygun dosya formatında yedeklenerek Türk Algoloji Derneği Genel Merkezi elektronik ortamında saklanır.

13.4.2. Algoloji Uzmanlığı Yeterlik KuruluYeterlik Belgesi Kayıt Defteri ve sınavlara ilişkin bütün belgeler en az on (10) yıl süre ile arşivlenerek saklanır. Bu sürenin sonunda, aksine bir yasal düzenleme yok ise Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu önerisi ve Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu kararı ile imha edilebilirler.

13.4.3 Yeterlik belgesinin kaybedilmesi halinde yerine yenisi düzenlenmez. Ancak kişinin başvurusu ile kayıt defterinden sağlanan bilgilere göre Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu kararı ile belgeyi almaya hak kazanmış olduğuna ilişkin bir yazı verilir.

13.5. Yeterlik belgesinin iptali

13.5.1. İlk başvuruda, adayın yanlış beyanda bulunduğu, sahte veya uygunsuz belge düzenlediğinin ortaya çıkması halinde,

13.5.2.Yeterlik belgesi sahibinde, tıbbi veya sosyal açıdan, ciddi ölçüde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına yol açan çalışma bozukluğunun saptanması,

13.5.3.Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı veya yurt dışında çalışıyor ise bu kuruluşlara denk kurumlarda, herhangi bir nedenle hekimlik veya Algoloji uygulama yetkilerinin kişinin elinden alınmış olması halinde Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu kararı ile belge iptal edilir.

13.6. Yeniden Belgelendirme

13.6.1. Türk Algoloji Derneği Yeterlik Kurulu tarafından Yeterlik Belgesi verilen Algoloji uzmanlarının Yeterlik Belgelerinin yenilenmesidir. Yeniden belgelendirme süreci tamamıyla gönüllülük çerçevesinde yürütülür.

13.6.2. Yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli mesleki gelişimi teşvik ederek bilgi ve beceri düzeyini arttırmak, eğitim standardizasyonu sağlamak amaçlanmıştır.

13.6.3. Başvuru koşulları: Türk Algoloji Derneği Yeterlik Kurulu tarafından verilmiş olan Yeterlik Belgesini almış olmak ve belge geçerlik süresi olan 10 yıldan daha uzun süre geçmiş olmak

13.6.4. Yeniden Belgelendirme Yöntemleri:

Aşağıda belirtilen koşullardan herhangi birini taşıyan adaylar yeniden belgelendirilebilir.

13.6.4.1. Türk Algoloji Derneği Yeterlik Sınavının yazılı ve uygulama bölümlerine girmek ve başarılı olmak,

13.6.4.2. Yeterlik belgesini aldıktan sonraki on yıl içinde Kredi Puan Tablosu’nda (Tablo 1) belirtilen etkinliklerden toplam 300 kredi puanı almış olmak. On yılını doldurduğu halde başvurmamış olanlar için buna ek olarak on yılı geçen her yıl (ardışık olmayabilir) için ek en az 30 kredi almış olmak. (yılda 50’den fazla puan alınmış ise fazla puanlar değerlendirmede dikkate alınmaz)

13.6.5. Yeniden belgelendirme başvuruları her yıl Ocak ayında Türk Algoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığına yapılır.

13.6.6. Başvurular Türk Algoloji Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak bir komisyon (Yeniden belgelendirme Değerlendirme Komisyonu) tarafından incelenir. Komisyonun hazırlayacağı rapor yürütme kurulunda görüşülerek koşullara uygun adayların Yeterlilik Belgesi yenilenir. Yeni belgeler başvuruyu takip eden iki ay içerisinde hak sahiplerine gönderilir.

13.6.7. Yenilenen belgelerin geçerlilik süresi 10 yıldır. Onuncu yılın sonunda o tarihte yürürlükte olan Yeniden Belgelendirme Yönergesi koşullarına göre aday yeniden belgelendirilmek üzere tekrar başvurabilir.

13.6.8. Etkinliklerin kredilendirilmesi:

Yeniden belgelendirme için Algoloji bilim alanında olmak üzere aşağıda belirtilen altı temel başlık altında sıralanan eğitim ve bilimsel aktivitelerden kredi puanı alınabilir. On yılda alınacak aktivite puanları bu alanların herhangi birisinden veya bir kaçından olabilir. Bu etkinliklerin kredi puan değerleri Tablo 1’de özetlenmiştir:

A. Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından kredilendirilen/kredilendirilmeyen ulusal bilimsel toplantılar (ulusal kongre, sempozyum, kurs, konferans vb.)

B. Uluslararası kredilendirme kurumlarınca kredilendirilen/kredilendirilmeyen uluslararası bilimsel toplantılar (uluslararası kongre, sempozyum, kurs, konferans vb.)

C. E-Learning Etkinlikler (Webinar olarak internet üzerinden yapılan etkinlikler)

D. Bilimsel üretim etkinlikleri (süreli yayınlar ve kitaplar, editörlük, danışmanlık, atıflar)

E. Eğitim etkinlikleri

F. Ödüller, patentler ve sınavlar

13.6.9. Başvuru dosyası içeriği: Yeniden belgelendirme başvuru dosyasında aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

A. Başvuru dilekçesi

B. Kısa özgeçmiş

C. Önceki Yeterlik Belgesi örneği

D. Algoloji alanında ulusal bilimsel toplantılara katıldığını gösteren, TTB tarafından onaylı STE-SMG kredi belgeleri veya kongre organizasyonu tarafından onaylı katılım belgeleri

E. Algoloji alanında ulusal bilimsel toplantılarda konuşmacı/kurs eğitmeni/oturum başkanı olduğunu; poster/sözlü sunum ile katıldığını veya bilimsel toplantıyı düzenleyen Başkan/Başkan Yardımcısı/komite üyesi olduğunu gösteren belge (davet yazısı, toplantı program örneği vb.)

F. Algoloji alanında uluslararası toplantılara katıldığını gösteren, uluslararası kredilendirme kurumları tarafından verilen CME kredi belgeleri veya kongre organizasyonu tarafından onaylı katılım belgeleri

G. Algoloji alanında uluslararası bilimsel toplantılarda konuşmacı/kurs eğitmeni/oturum başkanı olduğunu veya poster/sözlü sunum ile katıldığını veya bilimsel toplantıyı düzenleyen Başkan/Başkan Yardımcısı/komite üyesi olduğunu gösteren belge (davet yazısı, toplantı program örneği vb.)

H. Bir önceki yeterlik belgesini aldıktan sonraki dönemde yapılan ulusal ve uluslararası makalelerin listesi

I. Dergi veya kitaplardaki editörlük/editör yardımcılığı görevini gösteren belge

J. Hakemli dergilerde yapılan her makale danışmanlığı için belge

K. Yayınlara, bir önceki yeterlik belgesini aldıktan sonra yapılan atıflar

L. Tıp Fakültesi öğrencisi derslerini/uzmanlık öğrencisi derslerini veya tez danışmanlıklarını gösteren eğitim programları veya belgeler

M. Ulusal veya uluslararası kongre ve sempozyumlarda alınan ödül

13.6.10. Geçerli Yeterlik Belgesi’ne sahip olup 65 yaşını dolduranların, yeterlik belgeleri süresiz olarak geçerli hale gelir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 SON HÜKÜMLER

 Yürürlük

14. Bu Yönerge, Türk Algoloji Derneği Yürütme Kurulunun 23 Eylül 2022 tarihinde yapılan toplantısında üyeler tarafından onaylanarak ”Algoloji Uzmanlığı Yeterlik Yönergesi” olarak yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

15. Bu Yönerge hükümleri Türk Algoloji Derneği Yönetim Kurulu’nca yürütülür.

Tablo 1. Etkinlik Kredi Puan Tablosu

EtkinlikKredi Puanı
A. Ulusal Bilimsel Toplantı Faaliyetleri*
Ulusal Bilimsel Toplantılara katılmak (bu madde kapsamında en az 3 toplantı)                                                             1. TTB tarafından onaylı                                                             2. TTB onaylı olmayan  STE/SMG puanı             5
Ulusal Bilimsel Toplantılarda konuşmacı/kurs eğitmeni olmak15
Ulusal Bilimsel Toplantılarda oturum başkanı olmak 10
Ulusal Bilimsel Toplantılarda sözel/yazılı bildiri sunmak 10
Ulusal Bilimsel Toplantı düzenlemek                                                            1. Başkan, başkan yardımcısı                                                            2. Düzenleme komite üyesi  25 10
B. Uluslararası Bilimsel Toplantı Faaliyetleri*
Uluslararası Bilimsel Toplantılara katılmak                                                           1. CME tarafından onaylı                                                           2. CME onaylı olmayan  CME puanı 10
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda konuşmacı/kurs eğitmeni olmak30
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda oturum başkanı olmak20
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda sözel/yazılı bildiri sunmak20
Uluslararası Bilimsel Toplantı düzenlemek                                                            1. Başkan, başkan yardımcısı                                                            2. Düzenleme komite üyesi  50 20
C. E-Learning (Webinar olarak internet üzerinden yapılan etkinlikler)
Ulusal bir etkinlikte konuşmacı/kurs eğitmeni olmak15
Ulusal bir etkinlikte oturum başkanı olmak10
Uluslararası bir etkinlikte konuşmacı/kurs eğitmeni olmak30
Uluslararası bir etkinlikte oturum başkanı olmak20
D. Bilimsel Üretim Etkinlikleri
1. Süreli Yayınlar ve Kitaplar**
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan araştırma makalesi10
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan diğer makaleler (olgu sunumu, editöre mektup, derleme)5
SCI/SCI-expanded dizininde yer alan dergilerde yayınlanan araştırma makalesi25
SCI/SCI-expanded dizininde yer alan dergilerdeki diğer makaleler (olgu sunumu, editöre mektup, derleme)15
SCI/SCI-expanded dizini dışındaki uluslararası dizinlerde yer alan dergilerde yayınlanan araştırma makalesi15
SCI/SCI-expanded dizini dışındaki uluslararası dizinlerde yer alan dergilerde yayınlanan diğer makaleler (olgu sunumu, editöre mektup, derleme)10
Ulusal kitap veya kitap bölümü yazmak15
Uluslararası kitap veya kitap bölümü yazmak25
2. Editörlük
Ulusal hakemli dergilerde editör veya editör yardımcısı olmak***10
Uluslararası dergilerde editör veya editör yardımcısı olmak***20
Ulusal kitap editörü olmak20
Uluslararası kitap editörü olmak40
3. Atıflar
Yayımlanmış makalelere atıf almış olmak2
4. Danışmanlık
Hakemli dergilerde yayın danışmanlığı2
E. Eğitim
Tıp Fakültesi öğrencilerine ders vermiş olmak5
Yan dal uzmanlık öğrencisi eğitimi vermiş olmak§5
F. Ödül /Patent
Ulusal kongrede veya sempozyumda ödül almış olmak20
Uluslararası kongrede veya sempozyumda ödül almış olmak50
Ulusal patent almak40
Uluslararası patent almak100

TTB: Türk Tabipleri Birliği
STE/SMG: Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim
CME: Continuing Medical Education
SCI: Science Citation Index
* Aynı bilimsel toplantıda yapılan birden fazla etkinliğin her birinden ayrı kredi puanı alınır.
** İsim sıralaması veya yazar sayısı dikkate alınmaksızın her bir yazar aynı kredi puanını alır.
*** Her bir dergi ve her bir yıl için kredi puanı ayrı olarak hesap edilir.
† Yazar sıralamasına bakılmaksızın her bir atıf için hesap edilir ve aday atıftan on yıl içinde en fazla 50 kredi puanı alır.
‡ Makale değerlendirme hakemliği her bir makale için kredi puanı ayrı hesap edilir. 
¶ Her bir yıl ve her bir ders için kredi puanı ayrı hesap edilir.
§ Her bir uzmanlık öğrencisi ve her bir yıl için kredi puanı ayrı hesap edilir.

Yaklaşan Etkinlikler

En Son Haberler

Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu

Derneğimizin düzenlediği 2024 yılı online eğitim seminerleri serisinin 4. bölümü…
26.04.2024

Kranofasiyal ve Servikal Bölge Ağrıları Toplantısı ve Ultrasonografi Kursu Tamamlandı.

Türk Algoloji Ağrı Derneği tarafından 20 Nisan 2024 tarihinde İller…
21.04.2024

1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası

1-7 Nisan ulusal Kanser Haftasında doğru bilinen yanlışlar hakkında Türk…
02.04.2024

Online Eğitim Seminerleri Serisi – 3

Derneğimizin düzenlediği Online Eğitim Seminerleri serisinin bu bölümünde Dr.Alp Alptekin,…
30.03.2024

Kraniyofasiyal ve Servikal Bölge Ağrıları Toplantısı

USG Eşliğinde Kraniyofasiyal Ve Servikal Bölge Değerlendirme Kursu
21.03.2024
Türk Algoloji Ağrı Derneği  | 2022 © Tüm Hakları Saklıdır
by orucerem
enterusermagnifiercrossmenu-circle
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram