Tüzük

TÜRK ALGOLOJİ (AĞRI) DERNEĞİ   

1. DERNEĞİN ADI: TÜRK ALGOLOJİ (AĞRI) DERNEĞİ’DİR.

2. DERNEĞİN MERKEZİ İstanbul’dur.

3. DERNEĞİN AMACI: Algoloji ile doğrudan ilgili kurumsal yapıların kurulmasını ve gelişmelerini sağlamak, algoloji uzmanlarının mesleki gelişimlerine, sorunlarının çözümünde destek olmak, toplumda kronik ağrı gelişiminin önlenmesi ve bu alanda gerekli bilginin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu amaçla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Bu tıp dallarında çalışan hekimleri teşvik eder. Klinik ve deneysel çalışmaları geliştirmek için yardımcı olur.
b) Ağrı araştırmaları ve tedavisi konusunda bilimsel toplantılar düzenler, bu konuları inceler, tartışır ve yayınlar.
c) Bu dallarda çalışanlar arasında işbirliği kurulmasına yardımcı olur.
d) Üyelerin haklarını korur ve onları temsil eder.
e) Aynı bilimsel amaçlarla kurulmuş Uluslararası dernekler ile bilimsel işbirliğinde bulunur.
f) Gerekli dergi ve benzeri yayınlar çıkarır. Bu amaçla yönetim kurulu bir yayın tüzüğü hazırlar ve uygulamasını sağlar.
g) Derneğin hizmetlerinin yürütülmesinde çalışan kişilere ücret öder.
h) Dernek amaçlarına ulaşabilmek için iktisadi teşekkül oluşturur. Yönetim kurulu iktisadi teşekkülü oluşturmakla yetkilidir. Bunun için yönetmelik yönetim kurulunca çıkartılır.
ı) Toplumun algoloji alanında bilgilenmesi için toplantılar düzenler ağrı oluşumunun önlenmesi tedavi seçeneklerinin tanıtılmasını sağlamayı planlar.

4. DERNEK KURUCULARI
1. Prof.Dr.Cemalettin Öner: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Başkanı
2. Doç.Dr.Serdar Erdine: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Ağrı Ünitesi
Öğretim Üyesi
3. Prof.Dr. Ender Berker: İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
4. Yard. Doç.Dr. Kadriye Bilge: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
5. Doç.Dr.Kutay Akpir: İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
6. Prof.Dr. Hayrünnisa Denktaş: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
7. Prof.D. Ahmet Öncel: İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
8. Prof.Dr. Alaaddin Çelik: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı
9. Dr. Cihan Aksoy: İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi
10. Doç.Dr. Necmettin Pamir: Marmara Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanı
11. Prof.Dr. Orhan Başkır İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

5. DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI 
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş herse, 2908 numaralı Dernekler Yasası’nın 4. ve 16. maddelerinde belirtilen sürekli veya süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipseler üye alınabilirler. Derneğin üç türlü üyesi vardır. A) Asil üye: Algoloji uzmanı olmayı hak kazanmış hekimler.Bunlar iki kurucu üye veya iki asıl üye tarafından gizli oyla ve çoğunlukla seçilirler. b) Fahri üye: Derneğin çalışmalarına maddi ve manevi katkıda bulunan üyelerdir. C) Onur üyesi: Ülkemizde ağrı ile ilgili çalışmalarda bulunmuş seçkin ilim adamlarıdır. Onur üyeleri asıl iki üyenin teklifi ve genel kurulun üçte iki çoğunluğu ile seçilirler. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya
isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

6. ÜYELİKTEN ÇIKMA
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

7. ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Derneğe üye olmak hakkını kaybedenlerle dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılan üyelerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların, genel kurula itiraz hakları vardır.

8. ÜYELERİN HAKLARI
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir Her üyenin genel kurulda 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanacaktır. 1 üye, diğer bir üyenin oyunu kullanamaz. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin ve onur yelerinin genel kurulda oy hakkı yoktur.

9.KURULUŞ ŞEKLİ
Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

10. TOPLANMA ZAMANI
Genel kurul 2 yılda bir Ocak ayında olağan toplantı yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyet, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

11. ÇAĞRI USULÜ
Yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerinin tespit eden liste üzerinden yapılır. Genel kurula katılacak üyeler en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

12. TOPLANTI YERİ
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilde toplantı katılımcılarının sayısı göz önüne alınarak uygun bir salonda yapılabilir.

13. TOPLANTI YETER SAYISI
Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

14. TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 14.  maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

15. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ

16. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görülüp karara bağlanır

  1. Dernek organlarının seçilmesi,
  2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
  3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
  4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
  5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
  6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
  7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
  8. Derneğin feshedilmesi,
  9. Mevzuatta veya dernek tüzüğünde genel kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

17. OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ
Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanana ve oy verenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yönetim uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ NE SURETLE SEÇİLECEĞİ ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI

18.YÖNETİM KURULU
Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.
Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,
2.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3.Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır. Yönetim kurulu görev bölümü yaparak, başkan yardımcısını, sekreterini ve saymanını seçilenler arasından belirtir.
Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.
Yönetim kurulu , üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, başkanın oyu çoğunluğu sağlanmış sayılır.

19. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİ-TAMAMLANAMAMASI
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

20. DENETLEME KURULU
Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.  Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

21. BAŞKA ORGANLAR
Dernekte başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev ve yetki sorumlulukları devredilemez. 

22. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

23. DERNEĞİN ŞUBESİ YOKTUR.

24. YILLIK AİDAT MİKTARI
Dernek üyeleri yıllık 60 TL aidat öderler.

25. DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin gelir kaynakları,
1.Üye aidatı
2.Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
3.Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler
4.Bağışlar ve yardımlar
5.Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden ve diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığı’nın izni alması gerekir.

26. YARDIM KABUL EDECEĞİ KURULUŞLAR
Dernek, işçi veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul eder ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulanabilir..

27. Defter ve kayıtlar
Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:
1.İşletme defteri: Ekonomik faaliyetlerin izlendiği defterlerdir.
2.Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
3.Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyeler imzalanır.
4.Evrak kayıt defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
5. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
6. Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin düzenli olarak tarih ve numara sırasıyla
kayıtlı olan defter.
Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. 

28.GELİR VE GİDERLERDE USUL
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır.
Maliye Bakanlığı yazlı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder.
Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunan açık kimliği ve imzası bulunur.
Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz.
Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin mülki amirliğine tescil ettirilir.
Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

29. DERNEĞİN İÇDENETİM ŞEKİLLERİ
Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanununun ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Ancak dernek tüzüğünde, “dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeteri açıklık bulunmayan durumlarda, tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

30.TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak, yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.
Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır.
Tüzük değişikliği için karar çoğunluğun toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

31. FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinden en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12. maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ile fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı bildirilir.
Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı, dernekle aynı amacı paylaşan başka bir kurum yada kurumlara bırakılır.
Tasfiye intikal mahalli en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.  

32. TÜRK KANUNU MEDENİSİNİN UYGULANMASI
Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunman hallerde Türk Kanunu Medenisinin hükümleri uygulanır.