İstanbul’da bir özel hastanede anesteziyoloji ve reanimasyon uzman hekiminin ağrı merkezi açarak algoloji yandal uzmanlık dalında hizmet vermeye başlaması üzere Türk Algoloji Derneği olarak bu işlemin ve dayanağı olan Sağlık Bakanlığı yazısının iptali için dava açılmıştır.

Yürütmeyi durdurma istemimizi görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi, bu işlemleri hukuka aykırı bularak, yürütmesini durdurmuştur.

Mahkeme kararının gerekçesinde; yan dal uzmanlık branşları ile özelleşmiş bilgi ve beceriyi gerektiren kompleks sağlık sorunlarına sağlık hizmetinin verildiği belirtilmiş, algoloji yandal branşı tanımlanarak, mevzuat hükümlerine yer verilmiştir. Mahkeme kararının devamında; idarenin tesis ettikleri işlemlerin bir sebebe veya gerekçeye dayalı olmasının hukukun genel ilkelerinden olduğu, idarenin takdir hakkını serbestçe kullanabilecek bir keyfiyete sahip olmadığı, tıp gibi insan hayatında doğrudan etkisi olan bir alanda sağlık hizmeti sunacak kişilerin eğitim ve sınav sürelerinin yok sayılmasında kamu yararının bulunmadığı ve de bu işlemlerle sağlık hizmetinden yararlananların mağduriyetine sebep verileceği ifade edilmiştir.

Bu kararla, Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ağrı tedavi merkezlerinde veya Üniversitelerin Ağrı (Algoloji) Bilim Dalında en az 6 süreyle çalıştığını belgeleyen anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarına görev yaptıkları hastanelerde ağrı merkezi açarak algoloji uzmanlık dalında hizmet verebilmeye başlamasının hukuken dayanağının olmadığı ortaya çıkmıştır.

Derneğimiz, bu sürecin takipçisi olacak, algoloji yandal uzmanlık branşı ile bu daldaki hekimlerin haklarını korumak ve toplum sağlığını geliştirmek amacıyla girişimlerde bulunmaya devam edecektir.

Saygılarımızla.

TÜRK ALGOLOJİ DERNEĞİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here